Entreprise de Conseil sur la conduite technique et économique en Elevage Laitier et Allaitant qui s’appuie notamment sur la mesure des performances individuelles des animaux.

Een adviesbureau die technisch en economisch gedrag in zuivelindustrie analyseert. Met name door het meten van de individuele prestaties bij de dieren.

L’ Institut de l’Élevage est un institut technique de recherche et de développement au service des éleveurs de bovins, ovins, caprins et équins et des acteurs économiques des filières.

L’ Institut de l’ Élevage is een technisch onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor landbouwers met melkvee, schapen, geiten en paarden.

Centre public de recherche œuvrant au développement de connaissances et techniques durables au service des secteurs agricole et agroalimentaire wallons.

Een openbaar onderzoekscentrum dat werkt aan de ontwikkeling van duurzame kennis en duurzame technieken voor de Waalse landbouw- en agrovoedingssector.

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek verricht multidisciplinair en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief.

L’institut de recherche pour l’agriculture, la pêche et l’alimentation fait des recherches multidisciplinaires et indépendantes axées sur l’agriculture et la pêche durable en termes économiques, écologiques et sociaux.

Centrum voor toegepast onderzoek en voorlichting in de land- en tuinbouw. Inagro implementeert innovatieve technieken ten dienste van de landbouw.

Organisme de recherche et conseil dans l’agriculture et horticulture. Inagro met en œuvre des techniques innovantes au service de l’agriculture.

TOP